காதல் மட்டும்

Slides..., Uncategorized

5e8fa26081e5eca86c

Advertisements

I’m waiting for you to love you <3

Slides...

i am waiting for you to love you !

i am waiting for you to love you !

ஒற்றை பார்வையில் உயிரைப் பறிக்கும் வித்தையை இன்று கண்டேனடி உன்னிடம் !

Slides...