🌹உண்மை🌹

Uncategorized

image

என் கல்லூரிக் காலத்து
பயணச் சீட்டுகளையும்
சேமித்து வைத்தேன்
அவற்றில்
நான் ஒவ்வொரு நாளும்
உனக்கான – நேச
மடலை வரைந்திருப்பதால்.
-குருசாமி பாரதிமோகன்.

http://www.lovablemoments.wordpress.com
http://www.fb.com/bharathimohan.kavithaikal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s