அல்லி மலர்

Snaps...

அல்லி மலர் alli flowers

Advertisements

3 thoughts on “அல்லி மலர்

  1. செந்நிற வானில்
    சிறகுகளாகவே மிதக்க
    சிறு பிள்ளையாக அடம் பிடிக்கும்
    என் கற்பனை மனது by மருதுநிலா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s