தேசிய கொடிக்கு வணக்கம் செலுத்துங்கள்…

Uncategorized

சுதந்திரம் :
பல கோடி மக்கள்
இரத்தம் சிந்தி…
எத்தனையோ பேர்
உயிர் தியாகம் செய்து…
ஒத்துழையாமையாளர்கள் ஒரு புறமும்
போராளிகள் மறுபுறமும்
ஒரே கொள்கையில் நிலைத்து…
இரவில் வென்றெடுத்த
விடியலை – சுதந்திரத்தை
மதித்து காப்பாற்றுங்கள்!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s