மாலை

Slides...

ஒரு மாலை தொடுக்க

பூக்களை நாடினேன்,

போதவில்லை நேசத்திற்கு – ஆதலால்

வார்த்தைகளால் தொடுக்கிறேன்.

ஏனோ…

இன்னும் முற்றுப் பெறவே இல்லை!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s