கலையாதே கனவே!!!

Uncategorized

இமையசைவில் எனை மாற்றி

இதழசைவில் மனம் வீழ்த்தி

மூச்சுக் காற்றில் வருடி

முகத்தை விட அதிகமாக

இதயம் காட்டி

இனிய அன்பில் ஈர்த்தவள்

என்னருமை துணையவள்

என்றும் கலையா கனவில்…

Advertisements

2 thoughts on “கலையாதே கனவே!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s