விமோட்சனம்

Uncategorized

இரவில் நிலவானவளே!

இமைகளில் நிலையானவளே!

மனதின் கவிதையே!

அடி

பேரழகுப் பெண்ணே!!!

உனது கடைக்கண்

கொஞ்சம் திருப்படி

வேண்டி நிற்கிறேன்

உன் பார்வையில்

காதல் விமோட்சனம் பெற…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s